Partnerstwo Wokół Trójgarbu - II etap

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2

Specjalista ds. monitoringu, opiekun grup
Łukasz Jędrusik
tel. 74 849 21 33
e-mail: lukasz@fee.pl

Opis projektu

Głównym celem projektu jest powstanie, sformalizowanie i rozwój działalności "Partnerstwa Wokół Trójgarbu", grupy partnerskiej zrzeszajacej gminy: Czarny Bór i Stare Bogaczowice, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze zainteresowane wielostronnym dialogiem w współpracą na rzecz rozwoju społ. - ekonomicznego regionu wokół masywu górskiego Trójgarb do czerwca 2012 r.

Jednym z głównych działań i efektów projektu będzie wypracowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Gmin z elementami strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie organizacji EURO 2012.

 

Projekt został zaplanowany w ramach 7 zadań, w okresie I 2011 do VI 2012. Poniżej wymieniono najważniejsze działania w ramach projektu:

Zadanie 3 - Warsztaty specjalistyczne, wizyty studyjne oraz badania społeczne

Zaplanowano 7 rodzajów warsztatów tematycznych:

1. Warsztaty -"Metodologia opracowania strategii" - (IV'11)

Tematyka warsztatów - m.in. zasady opracowania dokumentów strategicznych, metodologia badań i konsultacji społecznych, wdrażania strategii, wypracowanie struktury dokumentu)

2. Warsztaty - "Rola i zadania NGO w strategii rozwoju" - (V'11)

Tematyka warsztatów - m.in. wypracowanie wspólnych płaszczyzn działalności z NGO w zakresie opracowania i wdrażania Strategii.

3. Warsztaty - "Rola i zadania Samorządów w strategii rozwoju" - (VI'11)

Tematyka warsztatów - jw. oraz rola samorządu w aspekcie rozwoju turystyki i organizacji EURO 2012.

4. Warsztaty - "Rola i zadania podmiotów gospodarczych w strategii rozwoju" - (VII'11)

Tematyka warsztatów - jw. oraz możliwości rozwoju biznesu w aspekcie EURO 2012.

5. Warsztaty - "Rola i zadania PUP i organizacji pracodawców w strategii rozwoju - (VIII'11)

Tematyka warsztatów - jw. oraz rola PUP w kształtowaniu rynku pracy w aspekcie rozwoju turystyki i organizacji EURO 2012.

6. Warsztaty - "Rola i zadania osób bezrobotnych i rolników w strategii rozwoju" - (IX'11)

Tematyka warsztatów - jw. oraz kreowanie pomysłów w zakresie drobnej wytwórczości, rzemiosła i działalności agroturystycznej.

7. Warsztaty - Wypracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Gmin - (X'11)

Zaplanowano również 5 wizyt studyjnych celem wymiany doświadczeń z innymi gminami, w których powiodła się organizacja partnerstw lokalnych:

Dla potrzeb aktualizacji Strategii przeprowadzone będą badania społeczne w 2 gminach. Zaplanowano przeprowadzenie oraz analizę 200 wywiadów pogłębionych obejmujących 7 obszarów tematycznych (po 100 w Gminie). Na podstawie tych wywiadów opracowany zostanie raport zbiorczy, zawierających zalecenia do Strategii traktowane jako konsultacje społeczne, niezbędne w procesie opracowywania i uchwalania Strategii.

Zadanie 4 - Prezentacja i uchwalenie aktualizacji Strategii

Zadanie 5 - Wdrażanie i monitoring wdrażania Strategii.

Zadanie 6 - Sformalizowanie działalności Grupy Partnerskiej - powołanie Stowarzyszenia "Partnerstwo Wokół Trójgarbu"

 

Współpraca