Seniorzy spod Trójgarbu - aktywizacja edukacyjna mieszkańców Czarnego Boru w wieku powyżej 50 lat

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.5

Koordynator - Dyrektor Centrum Kultury w Czarnym Borze
Igor Hoffman
tel. 74/8450419
e-mail: ck@ck-czarnybor.pl

Opis projektu

Liderem projektu jest Centrum Kultury w Czarnym Borze a partnerem Fundacja Edukacji Europejskiej. Jest to kolejnym projekt, który stanowi kontynuację działań aktywizujących w ramach szeroką rozumianego produktu społeczno - ekonomicznego jakim jest Ekomuzeum Wokół Trójgarbu. Celem główny projektu -  wsparcie lokalnej inicjatywy ”Seniorzy spod Trójgarbu” w formie zajęć edukacyjnych, warsztatów, prelekcji, sportowych aktywizujących 40 osób powyżej 50 roku życia z terenu Gminy, w celu podnoszenia poziomu wykształcenie i aktywności edukacyjnej i zawodowej mieszkańców.

Projekt został zaplanowany w ramach 5 etapów – zadań.

ZADANIE 1.Zarządzanie projektem VI – XI.2010

ZADANIE 2.Promocja projektu – VI - XI.2010                                                         1. Kolportaż plakatów i ulotek.
2. Promocja projektu na stronie internetowej Wnioskodawcy i Partnera FEE

ZADANIE 3.Rekrutacja uczestników – VI-VII.2010
1. Spotkanie informacyjno – rekrutacyjne z uczestnikami

ZADANIE 4. Realizacja programu edukacyjnego -  VII - XI.2010
1. Zajęcia z Aerobiku dla dorosłych, prowadzone będą dwa razy w tygodniu przez jedną godzinę przez wykwalifikowaną instruktorkę.
2. Dwa razy w miesiącu wyjazd/wycieczka do atrakcyjnych i ciekawych miejsc pod względem historycznym i turystycznym Dolnego Śląska.
3. Dwa razy  w miesiącu prelekcja 1 godz. z pokazem multimedialnym dotyczącym historii regionalnej /zapraszanie ciekwych osób, przewodników, historyków itp./.
4. Dwa razy w tygodniu przez 2 godz. warsztaty dotyczące nauki pieśni i piosenek ludowych, prowadzonych przez artystę ludowego.
5. Zorganizowanie kursu rzemiosła ludowego /hafciarstwo, wikliniarstwo, itp./ w miarę potrzeby tj. wybranych przez BO.

ZADANIE 5. Zakończenie projektu – XI.2010

Współpraca