Partnerstwo Wokół Trójgarbu

EOG Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt  finansowany jest ze środków Krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2009, w ramach Priorytetu I - Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne.

Koordynator
Ewa Kowalczyk
tel. 74 849 21 33
e-mail: ewa@fee.pl

Opis projektu

Projekt jest kontynuacją oraz uzupełnieniem, innego projektu realizowanego przez Fundację pn. Ekomuzeum Wokół Trójgarbu”, który będzie rozszerzony o działania związane ze wzmocnieniem Partnerstwa Wokół Trójgarbu, organizacją różnorodnych działań edukacyjnych związanych z animacją społeczną oraz organizacją innowacyjnych przedsięwzięć wzmacniających integrację lokalnej społeczności. Realizacja projektu planowana jest do końca 2010r.

Realizacja projektu to przede wszystkim rozwój lokalnego partnerstwa na rzecz rozwoju usług turystycznych i ekologizacja turystyki w regionie wałbrzyskim jak również zintegrowane wieloletnie działania na rzecz edukacji ekologicznej i ochrony środowiska.

Dzięki realizacji projektu powstanie markowy produkt ekoturystyczny PN. Ekomuzeum Wokół Trójgarbu, składający się z 30 przystanków tematycznych oraz lokalne partnerstwo pn. „Partnerstwo Wokół Trójgarbu”, którego celem będzie edukacja ekologiczna oraz rozwój oferty ekoturystycznej regionu wokół Trójgarbu oraz uzyskanie trwałości instytucjonalnej i finansowej stworzonego produktu ekoturystycznego.

Projekt jest zlokalizowanych na obszarze 2 gmin wiejskich: Czarny Bór i Stare Bogaczowice oraz na terenach leśnych Nadleśnictwa Wałbrzych, wokół masywu górskiego „Trójgarb”

Celem głównym zadania jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych w ramach tworzenie i wspierania lokalnego partnerstwa, integrującego społeczności dwóch gmin wiejskich (Czarny Bór i Stare Bogaczowice)

Celami szczegółówymi są również:

- proekologiczna restrukturyzacja rynku turystycznego w regionie masywu Trójgarb

- ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych w tym regionie,

- stworzenie markowego produktu ekoturystycznego „Ekomuzeum Wokół Trójgarbu”.

- utworzenie i rozwój działalności lokalnego stowarzyszenia pn. „Partnerstwa Wokół Trójgarbu”.

Termin realizacji:  15 maja 2009 do 31 grudnia 2010r.

Harmonogram projektu podzielony jest na X etapów (E).

E 1 – Zarządzanie projektem oraz promocja projektu V 2009-IX 2010

E 2 – Warsztaty ekologiczne dla dzieci - wspierające tworzenie sal ekomuzealnych w szkołach wiejskich V-VI'09

E 3 – Powołanie lokalnego stowarzyszenie pn "Partnerstwo Wokół Trójgarbu" oraz stworzenie kompleksowej oferty "Ekomuzeum Wokół Trójgarbu" VI-VIII’09 w tym:

-Adaptacja pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury w Witkowie Śląskim

-Warsztaty tematyczne dla członków Partnerstwa

-Opracowanie Strategii Rozwoju Ekomuzeum Wokół Trójgarbu na lata 2010 – 2020

E 4 – Organizacja I Letniej Szkoły Młodych Ekologów VII-VIII’09

E 5 – Wizualizacja oferty „Ekomuzeum Wokół Trójgarbu IX-X’09, w tym:

-Opracowanie projektów: tablic informacyjnych, tablic kierunkowych, ulotki i folderu promującego „Ekomuzeum”

E 6 – Inauguracja szlaku turystycznego - I wizyta delegacji partnerów z Niemiec XI-XII’09

E 7 – Działalność Koła Młodych Ekologów,  I-XII’2010, w tym:

- Organizacja działalności Szkolnego Koła Młodych Ekologów,

- Organizacja 2 wycieczek regionalnych (Ogród Botaniczny i Zoologiczny we Wrocławiu) dla dzieci ze szkół wiejskich, członków Szkolnego Klubu Młodego Ekologa.

E 8 – Warsztaty specjalistyczne dla członków Partnerstwa oraz tworzenie turystycznego produktu sieciowego "Ekomuzeum Wokół Trójgarbu" I-IV’2010, w tym:

- zasady tworzenia turystycznego produktu sieciowego 20 godzin zajęć,

- zarządzanie turystycznym produktem sieciowym 20 godzin zajęć,

- finansowanie inwestycji i działań rozwojowych związanych z turystycznym produktem sieciowym 20 godzin zajęć.

E 9 – Organizacja II Letniej Szkoły Młodych Ekologów VII-VIII’ 2010

E 10 – Inauguracja produktu sieciowego "Ekomuzeum Wokół Trójgarbu" - II wizyta delegacji partnerów z Niemiec IX-2010

Współpraca