Odjazdowe przedszkole! - kampania informacyjna promująca edukację przedszkolną na obszarach Dolnego Śląska o niskiej liczbie ośrodków przedszkolnych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Koordynator ds. wdrażania projektu
Karolina Wróblewska
tel. 074 849 21 33
e-mail: karolina@fee.pl

Opis projektu

Cel ogólny projektu:
- upowszechnienie edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego (część zachodnia) o niskim odsetku dzieci uczęszczających do przedszkoli.

Cele szczegółowe projektu:
- podniesienie świadomości rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z obszarów wiejskich Dolnego Śląska o znaczeniu wczesnej edukacji dla dalszego rozwoju dziecka
- podniesienie wiedzy na temat konieczności wyrównywania szans edukacyjnych dzieci na obszarach wiejskich
- upowszechnienie dobrych praktyk wśród rodziców małych dzieci, związanych z możliwością zakładania i finansowania alternatywnych ośrodków edukacji przedszkolnej, dzięki czemu w wyniku utworzenia potencjalnych ośrodków ostatecznym odbiorcą działań projektu staną się dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat).

Termin realizacji:
1.07.2008 - 31.05.2009

Opis zadań:
Zadania w ramach projektu prezentują się następująco:
Zadanie 1. Zarządzanie projektem i organizacja (1.07.2008 - 31.05.2009)
Zadanie 2. Promocja kampanii informacyjnej (1.08.2008 – 31.08.2008)
Zadanie 3. Organizacja „przedszkola pokazowego” (01.09.2008 – 31.05.2009)
Zadanie 4. Kampania informacyjna – objazdowe „pokazowe przedszkole” (01.09.2008 – 31.05.2009)

Zadania 3. i 4. powtarzane będą 15-krotnie w 15 gminach wiejskich powiatów: lubańskiego, zgorzeleckiego, jeleniogórskiego, bolesławieckiego)

Zadanie 5. Promocja wyników kampanii informacyjnej oraz zakończenie i podsumowanie realizacji projektu (01.04.2009 – 31.05.2009).

Istotą prowadzonej kampanii jest „pokazowe przedszkole”, które będzie funkcjonować po 5 dni w 15 gminach wiejskich powiatów zachodniego regionu województwa. Do terytoriów o niskim stopniu upowszechnienia Edukacji przedszkolnej zaliczymy gminy powiatów:
- lubańskiego (Lubań – gmina wiejska, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn)
- zgorzeleckiego (Sulików, Zgorzelec – gmina wiejska)
- bolesławieckiego (Bolesławiec – gmina wiejska, Gromadka, Osiecznica, Warta   Bolesławiecka)
- jeleniogórskiego (Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica).
Pokazowe zajęcia dla dzieci prowadzone będą w pomieszczeniu udostępnionym przez gminę, przez zatrudnionego nauczyciela edukacji przedszkolnej, dodatkowo każde dziecko będzie mogło być poddane diagnozie logopedy i psychologa. Połączone to będzie z kompleksową akcją informacyjną (plakaty, ulotki, artykuły w prasie, broszura informacyjna) i seminariami dla rodziców, współprowadzonymi przez rodziców przedszkoli funkcjonujących już na Dolnym Śląsku. Uczestnicy seminariów dowiedzą się, na jakich zasadach finansowane są tzw. „Małe Przedszkola” i jak można stworzyć przy współpracy z gminą i lokalnymi organizacjami pozarządowymi taką możliwość.

Współpraca