Przyjazny pracownik

Europejski Fundusz Społeczny Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz z Krajowego Wkładu Publicznego, zrealizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet 1 "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna", Działanie 1.4 "Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych", Schemat a "Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy" - konkurs piąty

Koordynator projektu
Bartosz Szczepiński
tel. (74) 849-21-33
e-mail: bartek@fee.pl

Opis projektu

Cele projektu:

  • Umożliwienie beneficjentom projektu dostępu do fachowej wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, która to wiedza umożliwiłaby beneficjentom udzielanie fachowej pomocy i zwiększyłaby ich efektywność w kojarzeniu popytu i podaży na rynku pracy osób niepełnosprawnych. Informacje takie uzyskają nie tylko uczestnicy szkolenia, ale także wszystkie jednostki publicznych służb zatrudnienia, służb medycyny pracy oraz samorządu terytorialnego z powiatu wałbrzyskiego, do których zostaną dostarczone drogą pocztową publikacje na ten temat.
  • Umożliwienie beneficjentom ostatecznym projektu dostępu do kompleksowego, bezpłatnego cyklu szkoleń w tym przejścia kursu z zakresu kinezjologii edukacyjnej, której zastosowanie w pracy zawodowej pomoże zredukować poczucie lęku i bezsilności przed kontaktem z niepełnosprawnym klientem i tym samym pozwoli zwiększyć efektywność udzielanej mu pomocny.
  • Zwiększenie chęci i motywacji wśród beneficjentów ostatecznych projektu w udzielaniu pomocy niepełnosprawnemu klientowi

Czas realizacji projektu:
30 października 2006 - 31 maja 2007

Uczestnicy projektu:
Beneficjentami ostatecznymi projektu są pracownicy publicznych służb zatrudnienia, służb medycyny pracy oraz jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych z terenu powiatu wałbrzyskiego tj. pracownicy takich instytucji jak: Domy Pomocy Społecznej, Ośrodki Pomocy Społecznej, urzędy gmin, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Centrum Pomocy Rodzinie (łącznie 60 osób).

Uczestnicy projektu bedą podzieleni na trzy grupy po 20 osób. Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć dla każdej z grup.

  1. Grupa 1: 13-14 stycznia, 27-28 stycznia, 24-25 lutego
  2. Grupa 2: 13-14 stycznia, 10-11 lutego, 3-4 marca
  3. Grupa 3: 27-28 stycznia, 10-11 lutego, 17-18 marca
Opis działań projektu:
W ramach projektu przewidziane są 3 weekendowe szkolenia dla 60-osobowej grupy pracowników ww. instytucji. Szkolenia będą odbywały się w 3 grupach 20-osobowych w okresie grudzień 2006 - luty 2007. Mała liczba osób w grupie oraz terminy szkoleń (1 szkolenie na miesiąc dla każdej z grup) będą umożliwiały efektywną pracę i nie będą kolidowały z obowiązkami służbowymi beneficjentów. Szkolenia będą miały charakter wyjazdowy, uczestnicy będą mieli zagwarantowany jeden nocleg i wyżywienie podczas każdej sesji szkoleniowej, co zwiększy efektywność i atrakcyjność szkoleń. Każde z 3 spotkań weekendowych dla każdej z grup będzie obejmowało 16 godzin zajęć dydaktycznych.

Pierwsze szkolenie będzie dotyczyło organizacyjno - prawnych aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych. Rozwinięciem tego bloku szkoleń będzie publikacja o tej tematyce, która zostanie opracowana i wydrukowana w nakładzie 500 egzemplarzy, a następnie dotrze do wszystkich jednostek publicznych służb zatrudnienia, służb medycyny pracy i jednostek samorządu terytorialnego w powiecie wałbrzyskim.

Pozostałe dwa szkolenia będą obejmowały 32-godzinny kurs kinezjologii. Kinezjologia Edukacyjna to oparta na podstawach neurofizjologii metoda holistycznego wspomagania procesów nauczania oraz korygowania dysfunkcji rozwojowych. Zapoznanie z tą metodą beneficjentów ostatecznych projektu pozwoli na zmianę ich postaw w zakresie współpracy z niepełnosprawnym klientem. Osoby te staną się bardziej otwarte na kontakt, lepiej będą rozumiały problemy osób niepełnosprawnych i efektywniej będą mogły im pomóc. Podczas tego bloku szkoleń uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a także certyfikaty ukończenia kursu. W okresie luty - marzec 2007 beneficjenci będą mieli możliwość skorzystać z doradztwa z zakresu stosowania kinezjologii edukacyjnej w kontaktach z niepełnosprawnym klientem, aby mieć możliwość wykorzystując jej techniki rozwiązać indywidualne problemy zawodowe. Doradztwo będzie odbywało się jeden raz w tygodniu przez 4 godziny w siedzibie Fundacji Edukacji Europejskiej.

Współpraca