projekty zrealizowane

EKOMUZEUM WOKÓŁ TRÓJGARBU - etap II - sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca

Planowane działania w ramach projektu:-  rozbudowę infrastruktury turystycznej, służącej zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo, w tym m.in:> budowę wieży widokowej,> montaż 11 wiat turystycznych> montaż 77 tabli informacyjnych. więcej >

MŁODZI GNIEWNI - integracja społeczno - zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu

Planowane działania w ramach projektu to m.in.: - poradnictwo psychologiczne dla wychowanków MOS i ich rodziców/opiekunów prawnych,- doradztwo zawodowe i treningu umiejętności dla wychowanków MOS,- wsparcie doradcze dla rodziców/opiekunów prawnych pod kątem prawnym i socjalnym   więcej >

Wałbrzyskie Przedszkolaki - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu

Planowane działania w ramach projektu to m.in.:- utworzenie 90 nowych przedszkolnych- organizacja opieki podstawowej oraz specjalistycznej dla 90 przedszolaków, w tym 3 dzieci z niepełnosprawnością- szkolenia zawodowe dla 15 nauczycieli,- warsztaty i doradztwo dla 70 rodziców więcej >

Rynek pracy coraz bliżej- dla uczniów szkół kształcenia zawodowego Powiatu Świdnickiego

W ramach projektu zaplanowano m.in.: - doposażenie szkół w dodatkowe wyposażenie dydaktyczne służące nauce przedmiotów zawodowych,- szkolenia oraz doradztwo zawodowe, coaching i staże zawodowego dla uczniów,- staże zawodowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. więcej >

Kompleksowy rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół w ramach dostosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

W ramach projektu przewidziano m.in.: - organizację staży/praktyk zawodowych u pracodawców dla uczniów,- organizację staży i praktyk dla nauczycieli,- doradztwo eduk.– zawod., uwzględniające potrzeby uczniów i zapotrzebowanie na rynku pracy.   więcej >

Współpraca